Nationalparker

Nationalparker

Syftet med nationalparker är liksom vid naturreservat att skydda specifika områden. Skillnaden är att en nationalpark har ett strängare skydd och marken ägs alltid av staten. Dessutom har nationalparken en närmare koppling till det svenska natur- och kulturarvet....
Naturreservat

Naturreservat

I Sverige finns närmare 5000 olika naturreservat. Syftet med dessa är att skydda naturområden som är särskilt värdefulla. I takt med urbaniseringen har naturområden förstörts på ett sätt som förr inte var möjligt. Tack vare miljöfrågor gällande naturreservat som lyfts...
Något för alla

Något för alla

Friluftslivet är tänkt att vara tillgängligt för alla. Idag finns en mängd olika aktiviteter som anordnas eller går att genomföra på egen hand. Oavsett intresse eller rörelseförmåga finns det något som passar alla. Inte heller ålder ska påverka möjligheterna till att...
Svenska friluftslivets historia

Svenska friluftslivets historia

Rätten till friluftsliv har inte alltid varit en självklarhet. Förr var det främst människor från överklassen som nyttjade skog och mark för olika aktiviteter. Så småningom väcktes intresset för friluftslivet även hos den breda massan. Men det var först på 1980-talet...
Allemansrätten

Allemansrätten

I Sverige står allemansrätten som en del i lagboken och är att betrakta som rätten för alla att vistas i naturen. Detta gäller även privat mark och inkluderar även rätten att uppehålla sig på marken tillfälligt för att exempelvis plocka bär eller svamp. Men med rätten...
Divi