I Sverige finns närmare 5000 olika naturreservat. Syftet med dessa är att skydda naturområden som är särskilt värdefulla. I takt med urbaniseringen har naturområden förstörts på ett sätt som förr inte var möjligt. Tack vare miljöfrågor gällande naturreservat som lyfts av naturvårdsverket skyddas viktiga naturmiljöer. Merparten av skyddade områden i Sverige ligger i fjällvärlden. Faktum är att hela 75% av den skyddade ytan utgörs av fjällområden eller fjällnära områden.

Förutom att skydda naturmiljöer är naturreservat väldigt viktiga för att bevara den biologiska mångfalden. Särskilt viktiga arter bevaras och skyddas med hjälp av naturreservat. Exempel på områden som skyddas kan vara vattendrag, skogar och skärgårdsmiljöer. En annan anledning till att naturreservat existerar är för att säkra friluftslivet. Av denna anledning lämpar sig många naturreservat särskilt bra för olika aktiviteter.

I ett naturreservat råder särskilda bestämmelser som kan skilja sig åt mellan olika områden. Sådant som normalt sett regleras av allemansrätten, som exempelvis att göra upp eld eller tälta kan vara förbjudet i ett naturreservat. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller. Vanligtvis finns information i form av skyltar i reservatet och i annat fall går det bra att kolla med länsstyrelsen eller kommunen.

Divi