Scouterna är en ungdomsrörelse som går att finna världen över. Syftet är att främja ungas utveckling genom utövandet av praktiska utomhusaktiviteter med fokus på överlevnadstekniker. Rörelsen uppkom redan år 1907 och utvecklades kraftigt de följande 50 åren genom att flera åldersgrupper för pojkar och flickor bildades. Scouterna är en opolitisk rörelse som är öppen för alla oavsett bakgrund, trosuppfattning eller ursprung.

Rörelsen använder sig av scoutmetoden som ett informellt utbildningssystem. Denna bygger på sju delar och är utformad för att kunna anpassas efter varje individ.

  • Scoutlag och scoutlöfte – Detta handlar i det stora hela om att visa hänsyn och vara en god medmänniska. Alla deltagare ingår ett löfte om att följa scoutlagen utefter bästa förmåga. Scouthälsningen används för att påminna om hjälpsamhet, tro och hur viktigt det är att följa scoutlagen.
  • Patrullsystemet – Alla aktiviteter genomförs i mindre grupper som kallas patruller. Detta är viktigt för att alla ska få känna sig delaktiga och inte hamna i skymundan. Syftet är också att ungdomarna ska lära sig samarbeta och visa hänsyn gentemot sig själva och sin omgivning.
  • Learning by Doing – I en scoutkår är tanken att man ska lära sig genom praktisk erfarenhet. Misstag är till för att man ska lära sig något nytt och genom en ständig diskussion i gruppen gällande olika lösningar kan alla lära sig så mycket som möjligt.
  • Stödjande och lyssnande ledarskap – En viktig del i scoutrörelsen är att alla ska få möjlighet att lära sig leda med stöd av vuxna.
  • Symboler och ceremonier – Med hjälp av symboler förenklas lärandet och stärker samhörigheten. Detta är även syftet med ceremonierna som ger en stund för reflektion och främjar gruppandan. Det är exempelvis vanligt att gruppen samlas kring en lägereld för att prata om dagens upplevelser.
  • Samhällsengagemang – Det är viktigt för scoutrörelsen att hela tiden sträva efter att bidra till en bättre värld där allas lika värde står i fokus. Därför är det vanligt med engagemang av denna typ både lokalt och globalt.
  • Friluftsliv – Att vara ute i naturen så mycket som möjligt hör scouterna till. Detta hjälper ungdomarna att förstå hur naturen påverkar oss och hur man vårdar den på bästa vis. Samtidigt erbjuds många spännande och givande aktiviteter inom friluftslivet.

Syftet med scoutdräkten är att eventuella klasskillnader eller andra skiljaktigheter tas ur fokus. På så vis kan alla medlemmar känna sig jämlika. Dräkten är även praktisk och har en del genomtänkta attribut. Dess starka sömmar gör att den kan användas som bår i ett eventuellt krisläge. Även halsduken med sin triangulära form är avsedd för att kunna användas som bandage eller mitella.

Divi